شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ دل همان معنايي که انسان برايش افريده شد ولي افسوس که بعضي ها قدر اين انسانيت را نميدانند
ساعت ویکتوریا
پناهي-2
رتبه 0
0 برگزیده
22 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
پناهي-2 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top