شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

پناهي-2

+ پسر بزرگ تر گفت: مادر جون برم جبهه؟ مادر گفت:برو عزيزم..... رفت ودر والفجر مقدماتي شهيد شد. پسر دوم گفت:مادر برادرم که رفت من هم بروم ؟ گفت:برو عزيزم خدا به همراهت......... رفت ودر عمليات خيبر شهيد شد . همسر گفت: حاج خانم, بچه ها رفتن ماهم يرويم تا تفنگ بچه ها بر زمين نماند.؟ مادر سري به نشانه تائيد تکان داد وگفت :به خدا سپردمت همسرم.... همسر رفت ودر کربلاي پنج شهيد
ساعت دماسنج
پناهي-2
رتبه 0
0 برگزیده
22 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
پناهي-2 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top