شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

پناهي-2

+ مادر ماند تنها..... سر به اسمان کرد وبه خدا گفت:همه دنيايم را پذيرفتي مرا هم قبول کن وخدا پذيرفت او رفت ودر حج خونين شهيد شد .
تسبیح دیجیتال
پناهي-2
رتبه 0
0 برگزیده
22 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
پناهي-2 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top