شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ روزي دل را به قيمت جان ميخريدند ولي افسوس که اين روزها هم جان ارزش چنداني ندارد شايد يک قرص نان يا پياله اي اب يا کارتوني براي خواب روزي فرشتگان برانسانيت حسادت ميورزيدن افسوس امروزه انسان شدن ويا انسان بود افسانه ومعماست
تسبیح دیجیتال
پناهي-2
رتبه 0
0 برگزیده
22 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
پناهي-2 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top